Saglyk we Howpsuzlygy Dolandyrmak


“Albayrak Group”da howpsuzlygy we zähmeti goramak kompaniýasynyň ýerine ýetiriji ýolbaşçylarynyň ygrarlylygy bilen başlaýar. Howpsuzlygyň we zähmeti goramagyň ähmiýeti “Albayrak Group” kompaniýasynyň ähli işgärleri tarapyndan ykrar edilýär; Ygtyýarly howpsuzlyk we saglyk hünärmenleri, taslamalaryň ähli tapgyrlarynda kompaniýanyň işine gatnaşýarlar. Howpsuzlyk we saglygy dolandyrmak işjeň we reaktiw çemeleşmeleri ulanýar. Bu iki çemeleşmäniň utgaşdyrylmagy, bu dolandyryş ulgamynyň ähli basgançaklaryny doly gurşap almaga mümkinçilik berýär, taslamalarymyzda howpsuzlygyň we saglygyň netijeliligine yzygiderli gözegçilik edýäris. Saglygy goraýyş, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak bölümi, şeýle hem garaşsyz bilermen guramalary howpsuzlyk we zähmeti goramak meseleleri boýunça taslamalarymyza yzygiderli gözegçilik edýärler; Gözegçilikleriň netijeleri taslamany dolandyrmak we kompaniýanyň ýolbaşçylary tarapyndan gözden geçirilýär. Howpsuzlyk we saglygy goraýyş ulgamynyň möhüm bölegi adatdan daşary ýagdaýlary derňemek we geljekdäki adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak üçin degişli hasabatlary taýýarlamakdyr. Accidenthli betbagtçylyklar olaryň sebäplerini anyklamak üçin düýpli derňelýär. Awariýa derňewiniň netijelerine esaslanyp, zerur çäreleri görmek üçin alnan tejribäni umumylaşdyrmak amala aşyrylýar we “Albayrak Group” kompaniýasynyň ähli bölümleriniň we hyzmatlarynyň işgärleriniň dykgatyna ýetirilýär.