Mehanik


Tejribe, maglumata elmydama elýeterlilik we täsirli gurluş biziň işimizde tizlik we üznüksiz akym görnüşinde öz beýanyny tapýar. Zerurlyklaryň we talaplaryň merkezinde çözgütleri taslamak hemişe konstruktiw düşünje berýär. Uly taslamalaryň üýtgeýän şertleriň bolmagy adaty bir ýagdaý. Täze şertlere çalt uýgunlaşmak ukyby täsin täsirli netijeleri döredýär. Taslamalaryň yzygiderliligi, tamamlanmagy ýaly möhümdir. Taslamany meýilleşdiriş tapgyrynda ähli taýýarlyk uzak möhletli çaklamalar bilen amala aşyrylýar. Daşky gurşawy yzygiderli barlamak we gurluşyk döwründe netijeleri seljermek arkaly durnuklylyk saklanýar.