Gurluşyk


Gurluşyk pudagynda alyp barýan işleriniň çäginde “Albayrak Group” dokma we beýleki pudaklar üçin dürli senagat toplumlary, ýaşaýyş jaý taslamalary, hassahanalar, mekdepler, işewürlik merkezleri, durmuş zolaklary, ýol gurluşygy we şäher täzeden gurmak taslamalary üçin açyk taslamalary durmuşa geçirýär. Gurluşyk topary, “Albayrak Group”da iň çalt ösýän zähmet pudagy we iň ýokary netijelilik bilen tamamlan iri senagat taslamalary köplenç bizi milli we halkara derejede gürlemäge mejbur edýär. Dowam edýän halkara taslamalaryň kömegi bilen “Albayrak Group” -yň üstünlik egrisi kompaniýany yzygiderli belentlige çykarýar.