Hil Syýasaty


Hil üznüksizligi we üznüksiz gowulaşmagy talap edýän prosesdir. “Albayrak Group”nyň bilelikdäki medeniýetinde hil ýumuşdan has ileri tutulýan ugur hökmünde kesgitlenýär. Hil, taslama meýilnamalaşdyrylan pursatyndan başlap, amaly tabşyrmak we gowşurmak prosesine çenli saklanýar we bu amallaryň çäginden çykmaýar.

“Albayrak Group”nyň bilelikdäki düşünjesi Türkiýede we daşary ýurtlarda hil düşünjesi bilen baglanyşykly. Bu düşünjäni saklamak, gowulaşdyrmak we güýçlendirmek biziň ýeke-täk maksadymyzdyr.