Biz Hakda


Adatdan daşary binagärlik gurluşlary we täsirli syýahatçylyk taslamalary bilen tanalýan “Albayrak Group” döredilen gününden başlap, Türkiýede we daşary ýurtlarda gurluşyk taryhynda yz galdyrdy. Ajaýyp eserler gurup, şöhraty yklymlary ýeňip geçdi we asylly we sada pozisiýasy bilen tanaldy. Eskizlerden ahyrky netijä çenli arhitektura we in engineeringenerçilik prosesi taslamalaryň gurluş bitewiligini, şeýle hem aýratyn wezipelerini gazanmaga mümkinçilik berýär. Şol sebäpli, ýadygärliklerden başlap hassahanalara, lagym arassalaýjy desgalardan howa menzillerine çenli köp sanly taslamany aç-açan geçirmek bilen durmuşa geçirilýär. Taslamalaryň başyndan ahyryna çenli amala aşyrýan “Albayrak Group” dünýäniň iň möhüm kompaniýalary bilen işleýär, ugurlary boýunça hünärmenler, geljegiň tehnologiýasyny ulanýan pudak ýolbaşçysydyr. ““Albayrak Group”nyň üstünligi öňdebaryjy in engineeringenerçilik we gurluşyk usullaryny durmuşa geçirmek we täsirli binagärlik desgalaryny gurmak bilen çäklenmeýär. “Albayrak Group” taslamalary özboluşly dizaýn elementleri, üýtgeşik we ýokary hilli hyzmat enjamlary bilen ünsi özüne çekýär.