IT Ulgamlary


Iň ýokary hilli we iň oňat bahalarda taslamalary durmuşa geçirmäge çalyşýan ýokary bäsdeşlik bazarynda üstünlik gazanmak üçin "Albayrak Group" kompaniýanyň maksatlaryna ýetmekde iň möhüm faktor bolan ultramodern tehnologiýalaryny ulanýar. Albayrak Toparyň Maglumat Tehnologiýasy Bölümi ýyllaryň ortalarynda döredilip, şol wagtky uniwersal kompýuterleri, midi-kompýuterleri we kiçi kompýuterleri ulandy. Şondan bäri "Albayrak Group" çalt üýtgeýän gurşaw we tehnologiýalary kämilleşdirmek nukdaýnazaryndan kämilleşdirilen öz programma üpjünçiligini we amaly programmalar toplumyny döretdi. Kompaniýanyň esasy ýörelgesi, dünýäniň iň uzak ýerlerinde ýerleşen hem bolsa, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek bilen birlikde, ofisler bilen iş ýerleriniň arasynda aragatnaşyk saklamakdy. Maglumat we aragatnaşyk infrastrukturasyny ösdürmek üçin "Albayrak Group" iň täze tehnologiýalara we pudak standartlaryna eýerýär.